Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten (REMLT)

Repertorium van Eigennamen in Middel​nederlandse Literaire Teksten (REMLT)

Willem Kuiper (red.)

Bouwstoffen, Online
2015

Lees Online


Het Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten (REMLT) is een encyclopedie van eigennamen die voorkomen in Nederlandstalige literaire – dus niet in ambtelijke of wetenschappelijke (artes) – teksten, geschreven gedurende de late Middeleeuwen.

De geschreven literatuur in de Nederlandse volkstaal begint ruwweg in de dertiende eeuw. Het REMLT hanteert als eindgrens circa 1600. Alles wat er in die periode geschreven is aan epiek (in verzen en proza), lyriek, drama en genres daartussenin zoals strofische gedichten en refreinen, komt in aanmerking voor opname in het REMLT. Onder eigennamen wordt verstaan de individualiserende naam van een mens, een dier, een engel, een duivel, een reus, een dwerg, een fee, een man, een vrouw, een kind, een stad, een land, een burcht, een huis, een herberg, een wapen, een schip enzovoort.

Het REMLT is een multimediale encyclopedie met links naar andere naslag- en standaardwerken zoals: Google Earth, Moisan, de Vulgaat, West en Wikipedia. De opmaak is die van een boek waarin men kan bladeren. Maar omdat het een digitaal boek (in pdf) is, kan men er ook in zoeken. Zowel de afzonderlijke letters als het geheel is downloadbaar en kopieerbaar. Alle letters zijn voorzien van een datumstempel.

De eigennamen in het REMLT zijn niet alleen geïndexeerd: Naam x komt voor in tekst y op plaats(en) z, maar ook geïdentificeerd: Wie is wie? Waar ligt wat? Omdat het middeleeuwse referentiekader sterk kan afwijken van het onze zijn de eigennamen ook geannoteerd, waarbij een strikte scheiding gemaakt is tussen tekstinterne en tekstexterne informatie.

Het REMLT is géén ‘naamkundig’ of ‘etymologisch’ naslagwerk maar een literair / cultuur-historische encyclopedie die geoptimaliseerd is voor historisch letterkundig onderzoek, maar die zich tevens goed leent voor thematisch en multidisciplinair gebruik.